Μαθησιακές Δυσκολίες & Μαθηματικά - Στρατηγικές Επίλυσης Μαθηματικών Προβλημάτων Μεγαλύτερη προβολή

Μαθησιακές Δυσκολίες & Μαθηματικά - Στρατηγικές Επίλυσης Μαθηματικών Προβλημάτων

50,00 € με Φ.Π.Α

Συγγραφέας: Σωτηρία Κ. Τζιβινίκου

ISBN: 978-618-84085-8-6

Σελ.: 240

Έτος έκδοσης: Δεκέμβριος 2018

Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά:

Τζιβινίκου, Σ. (2018). Μαθησιακές Δυσκολίες και Μαθηματικά. Στρατηγικές Επίλυσης Μαθηματικών Προβλημάτων. Πακέτο Στρατηγικών για τις Μαθησιακές Δυσκολίες, 9οβιβλίο. Βόλος: ReadnetPublications.

Σύντομη περιγραφή: Η επίλυση προβλημάτων αποτελεί σημαντικό άξονα στη διδασκαλία των μαθηματικών. Είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί αφηρημένη και κριτική σκέψη. Επιπλέον, απαιτεί την κατανόηση μαθηματικών εννοιών, αρχών και ιδιοτήτων, όπως είναι η έννοια του αριθμού, ή η έννοια της πρόσθεσης και την γνώση των βημάτων εκτέλεσης των αριθμητικών πράξεων όπως επίσης και τον ευχερή χειρισμό των βασικών μαθηματικών δεδομένων, γι’ αυτό και θεωρείται η πιο δύσκολη και απαιτητική κατηγορία.

Στην προσπάθεια να βοηθήσουμε τον εκπαιδευτικό να συνδέσει τις θεωρητικές γνώσεις που έχει για τη διδασκαλία των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες με την πράξη, δημιουργήσαμε το βιβλίο αυτό που είναι εύχρηστο/φιλικό προς τον εκπαιδευτικό. Χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό πλαίσιο επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων με εστίαση στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και το πρακτικό μέρος που περιλαμβάνει ένα προτεινόμενο διδακτικό πακέτο επίλυσης προβλημάτων για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, έτοιμο προς χρήση.  Το πρακτικό μέρος, όπου επικεντρώνεται στην διδασκαλία επίλυσης προβλημάτων για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Συγκεκριμένα, προσφέρει υλικό που αποτελεί βάση για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας επίλυσης των προβλημάτων για τους μαθητές αυτούς σε αντιδιαστολή με τους τυπικούς μαθητές. Προσφέρει ακόμα αποτελεσματικές μεθόδους και στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Τέλος, παρέχονται έτοιμα σχέδια διδασκαλίας ενδεικτικά για συγκεκριμένες θεματικές ενότητες με σκοπό να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό στον τρόπο με τον οποίο θα δομήσει τη διδασκαλία του και στα βήματα που θα ακολουθήσει για να διδάξει αποτελεσματικά  τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Περισσότερες λεπτομέρειες

share

 • Επίλυση προβλημάτων και μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

 • Ολοκληρωμένη διδακτική προσέγγιση για τη διδασκαλία επίλυσης προβλημάτων

 • Ανιχνευτικά εργαλεία για μαθητές με δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων

 • Διαφοροποιημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου για τα Μαθηματικά

 • Εκπαιδευτικό υλικό, έτοιμο-προς-χρήση από τα νήπια και τους μαθητές

 • Σχέδια διδασκαλίας για το νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού

Επίλυση προβλημάτων με αριθμούς, προσθέσεις και αφαιρέσεις, πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις, μετρήσεις, κλάσματα και δεκαδικούς αριθμούς. Κατανόηση, σχεδίαση, εκτίμηση, επίλυση, απάντηση, συζήτηση.

 • για μαθητές που δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη γλώσσα των προβλημάτων,

 • για μαθητές που δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν τις σημαντικές από τις ασήμαντες πληροφορίες,

 • για μαθητές που δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα δεδομένα και ζητούμενα των προβλημάτων,

 • για μαθητές που δυσκολεύονται να σχεδιάσουν ένα πλάνο επίλυσης προβλημάτων,

 • για μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην επιλογή της κατάλληλης πράξης και

 • για μαθητές που αδυνατούν να γενικεύσουν τις στρατηγικές που γνωρίζουν και σε άλλου τύπου προβλήματα.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ