Επαγγελματικά Δικαιώματα στην Ειδική Αγωγή


Τροπολογία Φίλη

Νόμος 4415/2016 άρθρο 48

Στη συγκεκριμένη τροπολογία περιγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων αποδεικνύεται η εξειδίκευση στην ΕΑΕ για όλους τους κλάδους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Τροπολογία Γαβρόγλου

Απόφαση Αριθμ. 61048/Ε2ΦΕΚ 1239/2017 τευχ. β

Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης